Erania 7,5 tygodni / 7,5 weeks

Erania 24 dni / 24 days

Erania 17 dni / 17 days

Erania Pauli 10 dni / 10 days

Erania Pauli pierwsze 5 dni / Erania Pauli first 5 days