Euforia 7,5 tyg / 7,5 weeks

Euforia 24 dni / 24 days

 

Euforia 17 dni / 17 days

 

Euforia Dari 10 dni / 10 days

Euforia Dari pierwsze 5 dni / first 5 days