Zyra 2,5 miesiąca

Zyra 2 miesiące

Zyra 1,5 miesiąca

Zyra 4,5 tygodnia

Zyra 2 dni